Algemene Voorwaarden

Bestemd voor elkaar.

Algemene Voorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden

Gedeponeerd mei 2004 bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch

Artikel 1 Algemeen

1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle (offerteaanvragen, aanbiedingen of aanvaardingen betreffende) rechtshandelingen en/of overeenkomsten, waarbij Cornelis Huygens B.V., hierna te noemen “CH”, zaken of diensten van een derde betrekt of anderszins een opdracht aan die derde, hierna te noemen "de wederpartij", verstrekt, een en ander in de ruimste zin van het woord.
2 De toepasselijkheid van afwijkende of aanvullende algemene voorwaarden of andere bedingen, waarnaar de wederpartij in zijn offerte, orderbevestiging, correspondentie, factuur of anderszins verwijst, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens voorzover de betreffende voorwaarden door CH schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
3 Alle bepalingen in de schriftelijke overeenkomst prevaleren boven de bepalingen van deze inkoopvoorwaarden.
4 Indien de overeenkomst betrekking heeft op de uitvoering en/of aanneming van werken door wederpartij, met bijbehorende leveringen en diensten, dan zijn de “Algemene besteksbepalingen” van CH d.d. 15 april 2004 onverkort van toepassing op deze overeenkomst, welke als bijlage 1 aan deze voorwaarden zijn toegevoegd.

Artikel 2 Offerte; Totstandkoming

1 Een door de wederpartij uitgebrachte offerte, prijsopgave of andere aanbieding geldt als een onherroepelijk aanbod.
2 Tenzij door CH uitdrukkelijk anders aangegeven, is iedere offerteaanvraag, aanbieding of prijsaanvraag, die zij doet, zonder opgave van redenen, herroepelijk, zonder tot enige schadevergoeding aan wederpartij verschuldigd te zijn.
3 Alle afwijkingen in de offerte, prijsopgave of andere aanbieding van wederpartij, ten opzichte van de in de offerteaanvraag van CH genoemde omschrijvingen en/of tekeningen dienen uitdrukkelijk in de offerte, prijsopgave of andere aanbieding van de wederpartij te worden vermeld. Weglatingen, vergissingen en dergelijke in de begroting van de wederpartij zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
4 CH is uitsluitend gebonden aan een door haar gegeven opdracht en/of overeenkomst, indien deze door een daartoe bevoegde medewerker van CH schriftelijk is gegeven en/of is bevestigd en/of is ondertekend.
5 Indien de wederpartij een prestatie verricht of daartoe voorbereidingen treft alvorens een schriftelijke opdracht of opdrachtbevestiging van CH, als bedoeld in lid 4 van dit artikel, te hebben ontvangen, doet hij dat voor eigen rekening en risico.

Artikel 3 Prijzen; Betaling

1 De prijs voor de zaken van, diensten van en/of opdracht aan de wederpartij is in de schriftelijke overeenkomst en/of opdracht vermeld.
2 Kosten van offertes, monsters, proefzendingen en voorbeeldmaterialen zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
3 Indien prijzen kunnen worden aangepast, dan is dit, alsmede de wijze waarop, uitdrukkelijk in de overeenkomst vermeld.
4 Meerwerk kan uitsluitend in rekening worden gebracht, na een schriftelijke opdracht en of overeenkomst ondertekend door CH.
5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle overeengekomen prijzen exclusief BTW, niet voor eenzijdige wijziging vatbaar en inclusief alle kosten voor uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen kosten voor transport, verzekering, verpakking en eventuele terugneming van verpakkingen door de wederpartij, alsmede kosten ter zake van in- en uitvoer.
6 Prijswijzigingen treden eerst 60 dagen na schriftelijk akkoord van CH in werking.
7 De wederpartij dient, in de taal waarin de opdracht is gesteld, te factureren aan het in de opdracht aangegeven factuuradres, onder vermelding van crediteurnummer, opdrachtnummer en nauwkeurige specificatie van de geleverde zaken of uitgevoerde opdracht.
8 Betaling geschiedt in Nederlandse valuta, na levering en na ontvangst van de factuur, niet eerder dan 30 dagen na definitieve goedkeuring van de zaken, diensten en/of werken, en niet eerder dan 30 dagen na ontvangst van de factuur, welke van deze beide data het laatste verstrijkt.
9 Bij opdrachten terzake waarvan de CH hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van premies werknemers- en volksverzekeringen en loonbelasting, is CH gerechtigd de hierop betrekking hebbende bedragen op de overeengekomen prijs in te houden en rechtstreeks aan de uitvoeringsinstantie respectievelijk de fiscus te voldoen.

Artikel 4 Prestatie; Garantie en Veiligheid

1 De wederpartij zal een met de CH gesloten overeenkomst stipt en zonder afwijkingen uitvoeren. De geleverde zaken, uitgevoerde werken en uitgevoerde opdrachten zullen aan de overeenkomst beantwoorden en beschikken over de toegezegde eigenschappen. De geleverde zaken, uitgevoerde werken en uitgevoerde opdrachten zullen steeds van goede kwaliteit zijn, vervaardigd zijn uit deugdelijke materialen en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn aangeschaft en/of uitgevoerd. De wederpartij zal in geen geval afwijken van de eisen die gespecificeerd zijn in de overeenkomst, noch op enige andere wijze afwijken van de specificaties, zonder vooraf verkregen schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van CH.
2 De wederpartij staat gedurende de overeengekomen garantietermijn of, bij afwezigheid daarvan, de in de branche gebruikelijke garantietermijn in voor de afwezigheid van enige zichtbare of onzichtbare tekortkomingen. De garantieperiode zal worden verlengd met een periode gelijk aan de periode(n) gedurende welke de zaken niet zijn gebruikt of niet volledig konden worden gebruikt als gevolg van een tekortkoming als bedoeld in deze bepaling. Nieuwe garantieperioden gelijk aan de hiervoor genoemde zullen van toepassing zijn op de zaken die ter vervanging zijn verstrekt en vervangen of gerepareerde delen van die zaken, daaronder mede begrepen die delen van de zaken waarop vervangende of gerepareerde onderdelen invloed kunnen uitoefenen.
3 Indien tijdens de garantieperiode een tekortkoming ontstaat, is CH gerechtigd om de zaken ofwel terug te zenden en onmiddellijk terugbetaling van de voor die zaken gedane betaling te verlangen, ofwel te eisen dat de wederpartij op eerste aanzegging van CH voor eigen rekening en risico alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken herstelt en/of de zaken of gebrekkige onderdelen hiervan vervangt, onverminderd het recht van CH op vergoeding van verdere schade, (waaronder mede begrepen gevolgschade) en schade geleden door derden.
4 De wederpartij staat ervoor in dat de geleverde en/of uitgevoerde zaken bij (op)levering voldoen aan de op dat moment geldende bepalingen van dwingend recht in het land waar de (op)levering plaatsvindt. De wederpartij zal voldoen aan alle wettelijke voorschriften - hoe ook genaamd - zoals toegepast door de keurende instanties, die in verband met bijvoorbeeld kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid bij uitvoering van de overeenkomst in acht dienen te worden genomen. Wederpartij zal CH tijdig op de hoogte brengen van op handen zijnde relevante wetswijzigingen.
5 Het door de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel en/of hulppersonen zal/zullen voldoen aan door CH gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.
6 Bij het verrichten van de prestatie op het (de) terrein(en) van UvA of van derden moet de wederpartij in ieder geval de daar geldende veiligheidsvoorschriften in acht nemen, waaronder begrepen voorschriften van UvA, of die van derden.

Artikel 5 Levering

1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de wederpartij niet gerechtigd tot het doen van deelleveringen of deelprestaties. CH is gerechtigd om zonder voorafgaande mededeling niet overeengekomen deelleveringen en/of zaken die teveel zijn geleverd voor rekening en risico van de wederpartij terug te zenden.
2 Aflevering van zaken vindt plaats franco huis volgens de vervoersinstructie van CH, op het door CH aangegeven tijdstip en de door CH aangewezen plaats alsmede in een deugdelijke verpakking onder aanbieding van alle benodigde documenten, zoals vrachtbrief, pakbon en grensoverschrijdingsdocumenten. Op de buitenkant van de verpakking dienen duidelijk alle relevante gegevens te worden vermeld.
3 Leenemballage wordt voor rekening en risico van de wederpartij aan de wederpartij geretourneerd. De wederpartij is verplicht verpakkingen en/of afval kosteloos retour te nemen.
4 CH is gerechtigd de te leveren zaken niet in ontvangst te nemen, indien aan de vorenbedoelde voorschriften en bepalingen niet is voldaan.
5 Tenzij schriftelijk anders bepaald, geldt de overeengekomen lever- of prestatietijd als een fatale termijn. Indien voorzienbaar is dat nakoming niet tijdig plaats kan vinden, stelt de wederpartij CH daarvan onverwijld op de hoogte. In dat geval heeft CH het recht de overeenkomst zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling te ontbinden, danwel een verlengde termijn voor levering te stellen, onverminderd haar recht op vergoeding van schade. Verzuimt de wederpartij deze kennisgeving te doen, dan verliest hij het recht zich op overmacht te beroepen en blijft hij gebonden op het overeengekomen tijdstip te leveren.

Artikel 6 Risico; Eigendomsovergang

1 Het risico voor af te leveren zaken of uitgevoerde werken gaat eerst op CH over bij af- of oplevering, mits de zaken door CH zijn goedgekeurd en aan de overeenkomst beantwoorden. Schade ontstaan tijdens het vervoer, laden of lossen en/of als gevolg van de uitvoerende werkzaamheden door wederpartij komt te allen tijde voor rekening van de wederpartij.
2 De eigendom van de (uitgevoerde) zaken gaat over op CH op het moment van aflevering en/of uitvoering, mits goedgekeurd en beantwoordend aan de overeenkomst, of op het moment van betaling, welk moment het eerst is. De wederpartij garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom van de zaken wordt geleverd. Alle hulpmiddelen, zoals tekeningen, ontwerpen, modellen, vormen, films, matrijzen, kalibers of enig ander specifiek voor de zaak bedoeld gereedschap of hulpmiddel, nodig voor de uitvoering van de levering of het uitgevoerde werk, die door CH aan wederpartij ter beschikking worden gesteld en/of op kosten van CH worden vervaardigd of aangeschaft, zijn, blijven of worden eigendom van CH.

Artikel 7 Documentatie; Instructie

1 De wederpartij dient tegelijk met de aflevering van zaken en/of oplevering van werken alle op de zaken en/of werken betrekking hebbende kwaliteits- en garantiebewijzen, keuringsgegevens, (Nederlandstalige) gebruikershandleidingen, instructieboeken, tekeningen, specificaties, technische- en revisiegegevens, en - indien nodig - een EG-verklaring van overeenstemming, alsmede het betreffende technisch dossier over te leggen. Deze documenten maken deel uit van de levering.
2 Indien CH dit gezien de aard van de afgeleverde zaken of het opgeleverde werk wenselijk acht, dient de wederpartij kosteloos een bedienings- en onderhoudsinstructie te geven aan CH.

 

Artikel 8 Keuring; Inspectie

1 CH is te allen tijde gerechtigd, maar nimmer verplicht, zich door middel van inspectie(s) en keuring(en) te vergewissen omtrent de aard en de voortgang van het productieproces, de leveringen c.q. de uitvoering van de overeenkomst en de daarbij gebruikte machines en grondstoffen. CH heeft het recht afgekeurde zaken voor rekening en risico van de wederpartij te retourneren.
2 De wederpartij zal zijn volledige medewerking verlenen aan een inspectie of keuring door of op verzoek van CH. De wederpartij zal op eerste aanvraag van CH opgave doen van de bestanddelen van te leveren en gebruikte zaken en van verpakking en het verloop van het productie-/uitvoeringsproces.
3 Indien de goederen met negatief resultaat zijn onderzocht door een onafhankelijk keuringsinstituut zijn de kosten van onderzoek voor rekening van de wederpartij.
4 Keuringen in de zin van dit artikel ontslaan de wederpartij niet van enige verplichting of aansprakelijkheid.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

1 De wederpartij garandeert dat de door haar geleverde zaken, uitgevoerde werken en/of de resultaten van geleverde diensten geen inbreuk maken op enig geldend recht van intellectueel eigendom van derden en het gebruik ervan ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden.
2 De wederpartij neemt de verdediging op zich in ieder procedure die tegen CH mocht worden ingesteld wegens gestelde inbreuk van de zaken uitgevoerde werken en/of de resultaten van geleverde diensten op rechten van een derde. CH dient wederpartij onmiddellijk schriftelijk van een dergelijk actie in kennis te stellen en aan wederpartij de noodzakelijke volmachten en hulp te verstrekken.
3 Indien het gebruik van de geleverde zaken, uitgevoerde werken en/of de resultaten van geleverde diensten wordt verboden, zal wederpartij te harer keuze, na overleg met CH:
• de betrokken geleverde zaken, uitgevoerde werken en/of de resultaten van geleverde diensten vervangen door gelijkwaardige, die geen inbreuk maken op rechten van derden;
• of voor geleverde zaken, uitgevoerde werken en/of de resultaten van geleverde diensten een gebruiksrecht;
• danwel de geleverde zaken, uitgevoerde
werken en/of de resultaten van geleverde diensten terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs verminderd met de normaal te achten afschrijvingen.
4 Alle schade geleden door CH wordt door wederpartij vergoed. Wederpartij vrijwaart CH tegen alle schade en kosten, waartoe CH in een procedure uiteindelijk mocht worden veroordeeld en de kosten van de procedure.
5 Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met zaken of werkwijzen die specifiek voor of in opdracht van CH zijn ontworpen en/of vervaardigd, en van de daarvoor door CH of de wederpartij vervaardigde of gebruikte tekeningen, teksten, modellen, handboeken, monsters, hulpmiddelen, berekeningen, software en andere documenten en gegevensdragers, komen aan CH toe. De wederpartij verplicht zich, voorzover nodig, mee te werken aan de overdracht van voornoemde (intellectuele) eigendomsrechten en zal de (hulp)zaken na uitvoering van de opdracht ter hand stellen aan CH. Wederpartij draagt zover mogelijk reeds thans aan CH het auteursrecht van voornoemde (hulp)zaken over, met inbegrip van alle bevoegdheden die de wet daaraan toekent. Wederpartij doet bij deze tevens nadrukkelijk afstand van zijn recht tot het aanbrengen van wijzigingen hierin, als verwoord in art. 25 laatste alinea van de Auteurswet 1912. Tevens doet wederpartij afstand van zijn rechten als genoemd in art. 25 eerste volzin onder a, b en c van die wet. Wederpartij verbindt zich voorts om bij het aanbieden van ieder ontwerp, model of rapport deze overdracht en afstanddoening bij akte te bevestigen, danwel deze alsnog bij akte te doen plaatsvinden. Wederpartij garandeert dat hij met zijn werknemers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, geen overeenkomsten heeft gesloten die een afwijking betekenen van het bepaalde in artikel 7 van de Auteurswet. Voorts garandeert wederpartij dat hij met derden, die worden ingeschakeld bij het ontwerpen, overeenkomsten heeft gesloten die betekenen, dat de auteursrechten volledig aan wederpartij worden overgedragen, en tevens een volledige afstand door deze derden van de hierboven weergegeven rechten voortvloeiend uit art. 25 van de Auteurswet.
6 De wederpartij zal de in lid 5 van dit artikel genoemde gegevens, zaken en werkwijzen voor geen ander doel dan voor uitvoering van de overeenkomst met CH gebruiken en zal daarvan geen afschriften of kopieën maken zonder schriftelijke toestemming van CH.

 

Artikel 10 Informatieplicht; Geheimhouding

1 Indien de wederpartij voorziet of redelijkerwijze moet voorzien dat hij tekort zal schieten in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het uitblijven van en/of gebrekkige en/of niet tijdige levering, alsmede van elke wijziging in de samenstelling c.q. eigenschappen van de te leveren zaken, uit te voeren werken of te leveren diensten, is de wederpartij verplicht CH daarvan onder opgave van redenen en van de vermoedelijke duur van de vertraging onverwijld en vooraf schriftelijk in kennis te stellen.
2 De wederpartij is, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst, verplicht tot geheimhouding van het bestaan van en de inhoud van de overeenkomst en alle van CH ontvangen know-how en gegevens, en zal de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken (werknemers en/of) derden desgevraagd schriftelijk tot eenzelfde geheimhouding verplichten.
3 Wederpartij zal op geen enkele wijze, direct noch indirect, noch mondeling, noch in geschrift, noch anderszins de inhoud van de relatie met CH, alsmede gegevens of informatie betreffende CH, alsmede cliënten, leveranciers en uitvoerende partijen daarvan, welke aan haar bekend worden, aan derden bekend maken, anders dan na schriftelijke toestemming van CH. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na afloop daarvan.
4 Wederpartij zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CH, in publicaties of reclame-uitingen geen melding maken van het bestaan van een relatie met CH.
5 Ten aanzien van alle gegevens en/of informatie afkomstig van CH, die in welke vorm of op welke informatiedrager dan ook bij wederpartij berusten of aan hem zijn verstrekt, verbindt wederpartij zich:
• alle redelijk maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring of opslag;
• de gegevens en/of informatie niet te gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van de overeenkomst;
• de gegevens en/of informatie niet langer onder zijn berusting te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakte kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen wederom ter beschikking te stellen van CH dan wel, na verkregen toestemming te vernietigen;
• de overeengekomen verplichtingen uitsluitend te doen uitvoeren door personen waarvan wederpartij meent dat zij betrouwbaar zijn;
• medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens CH op bewaring en gebruik van gegevens.
6 Wederpartij zal zich voorts maximaal inspannen om er voor te zorgen dat haar personeelsleden en/of voor haar werkzame derden op de hoogte zijn van voorgenoemde verplichtingen en deze stipt zullen naleven. Wederpartij draagt er zorg voor, dat de bij de werkzaamheden betrokken werknemers en derden contractueel tot geheimhouding verplicht zijn.

Artikel 11 Verplichtingen sociale verzekeringswetten en loonbelasting

1 De wederpartij is niet bevoegd enig deel van de overeenkomst door derden te doen uitvoeren dan wel gebruik te maken van ter beschikking gestelde ("ingeleende") arbeidskrachten, tenzij CH hieraan tevoren schriftelijk haar goedkeuring heeft gegeven. De wederpartij vrijwaart CH voor iedere vordering die uitvoeringsinstantie(s) en/of fiscus op grond van inleners- en/of ketenaansprakelijkheid stelt te hebben.
2 De wederpartij staat jegens CH in voor de tijdige nakoming van al zijn verplichtingen voortvloeiende uit fiscale en sociale verzekeringswetgeving ten aanzien van de werknemers die door hem, of door een door hem ingeschakelde derde, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te werk gesteld zijn of zullen worden.
3 De wederpartij is verplicht CH op eerste verzoek vóór en/of na de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst betreffende de uitvoering van een werk schriftelijk op te geven de naam en het adres van de uitvoeringsinstantie waarbij de wederpartij is ingeschreven, het aansluitingsnummer waaronder de wederpartij (blijkens een geldig bewijs van inschrijving) bij die uitvoeringsinstantie is ingeschreven alsmede zijn loonbelastingnummer. De wederpartij is tevens gehouden CH op eerste verzoek inzage en desgevraagd een kopie te verstrekken van de vergunning als bedoeld in art. 16a lid 2 sub a Coördinatiewet Sociale Verzekering ("CSV").
4 De wederpartij is verplicht CH telkenmale op haar eerste verzoek een recente verklaring omtrent betalingsgedrag van de uitvoeringsinstantie en de belastingdienst te overleggen die niet ouder mag zijn dan drie maanden.
5 De wederpartij dient CH op eerste verzoek voor de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van week tot week tijdens die uitvoering, een schriftelijke opgave te verstrekken van alle werknemers die door hem, of door een door hem ingeschakelde derde, in het kader van die uitvoering te werk gesteld zijn of zullen worden, bevattende hun naam, voornamen, adres en woonplaats, geboortedatum en -plaats en sofi-nummer, alsmede van al deze werknemers een afschrift van een document als bedoeld in art. 1 van de Wet op de Identificatieplicht (Stb. 1993, 660). Voor werknemers met de nationaliteit van een niet EU-Staat dient de wederpartij tevens een afschrift van hun werkvergunning alsmede van hun arbeidsvoorwaarden te verschaffen. Voor werknemers uit een EU-Staat dient de wederpartij een detacheringsverklaring te verschaffen.
6 De wederpartij zal CH op eerste verzoek telkenmale de loonstaten van de voornoemde werknemers ter inzage verstrekken, alsmede van week tot week schriftelijk opgave doen van de plaats(en) waar door die werknemers werk is verricht en van de op die plaats(en) door die werknemers gewerkte uren. De wederpartij staat er voor in dat zijn werknemers en/of de werknemers van een door de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde zich ten allen tijde desgevraagd aan CH kunnen legitimeren.
7 De wederpartij zal ten genoegen van CH moeten aantonen dat hij c.q. de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde een voldoende administratie voert waaraan duidelijk kan worden ontleend welke bedragen voor loonbelasting en voor premies terzake de Sociale Verzekeringswetten ten aanzien van de bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde werknemers zijn verschuldigd.
8 In het geval CH op grond van de vigerende fiscale of sociale verzekeringswetgeving aansprakelijk wordt gesteld voor door de wederpartij verschuldigde premies of belastingen of de kans bestaat dat dit zal geschieden, is de wederpartij verplicht CH te voorzien van alle informatie teneinde CH in staat te stellen te bewijzen dat de niet-betaling van die schulden noch aan hem noch aan de wederpartij noch aan enige door de wederpartij ingeschakelde onderaannemer te wijten is.
9 CH is bevoegd de nakoming van iedere verplichting jegens de wederpartij, uit welke hoofde ook, op te schorten in het geval CH gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de wederpartij zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel niet nakomt of heeft nagekomen. CH is te allen tijde gerechtigd haar schuld aan de wederpartij te verrekenen met haar regresvordering op de wederpartij als bedoeld in art. 16g CSV of art. 56 Invorderingswet 1990, ongeacht of deze regresvordering opeisbaar of voor dadelijke vereffening vatbaar is.

Artikel 12 Tekortkoming; Ontbinding; Aansprakelijkheid; Verzekering

1 Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst, heeft CH het recht, zonder voorafgaande aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd al haar andere rechten, de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de wederpartij te verplichten hetzij zelf de prestatie op zijn kosten over te doen, hetzij de verrichte prestatie voor zijn rekening en voor zijn risico ongedaan te maken, danwel te dulden dat CH voor zijn rekening en risico de prestatie over doet, hetzij ongedaan maakt. Overmacht of afwezigheid van verwijtbaarheid van de tekortkoming van de wederpartij staan aan de in dit artikellid genoemde bevoegdheden niet in de weg.
2 In geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie van de wederpartij of overgang van diens onderneming, alsmede indien beslag op een aanzienlijk deel van het vermogen van de wederpartij wordt gelegd dat niet binnen redelijke tijd is opgeheven, heeft CH zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een daartoe strekkende verklaring te ontbinden.
3 Onverminderd haar overige rechten heeft CH in de situaties als omschreven in dit artikel, lid 1 en 2 het recht om haar verplichtingen uit hoofde van een met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten.
4 De productaansprakelijkheid terzake van geleverde of gebruikte, al dan niet verwerkte, zaken berust geheel bij de wederpartij. De wederpartij vrijwaart CH tegen aanspraken van derden welke voortvloeien uit, of verband houden met, de door de wederpartij geleverde of gebruikte zaken en/of verleende diensten.
5 De wederpartij is aansprakelijk voor en zal CH vrijwaren tegen elke vordering van derden betreffende schade, die direct of indirect het gevolg is van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen jegens CH of van onrechtmatig handelen danwel nalaten van de wederpartij. De wederpartij staat als voor zijn eigen handelen of nalaten in voor dat van zijn personeel of dat van bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
6 De wederpartij zal zich afdoende verzekeren tegen de aansprakelijkheden die uit deze Algemene Inkoopvoorwaarden voortvloeien.

Artikel 13 Boete; Kosten

1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 is de wederpartij in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan CH een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van 10% van het totale bedrag uit de overeenkomst ineens ofwel, in geval van te late nakoming, 0,5% van dat bedrag per dag dat de vertraging duurt, alles onverminderd het recht van CH op verdere vergoeding van schade.
2 Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten van juridische bijstand, die voor CH verbonden zijn aan handhaving van haar rechten jegens de wederpartij, komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 14 Overmacht

1 In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.
2 Als wederpartij door overmacht tekort komt in de nakoming van een verplichting, kan CH, indien vaststaat dat nakoming onmogelijk zal zijn, danwel na verstrijking van een schriftelijk gestelde redelijk termijn, de overeenkomst geheel of voor het desbetreffende deel, zulks geheel ter keuze van CH, per aangetekende brief met onmiddellijke ingang ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
3 Onder overmacht wordt niet gerekend het niet of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die deze jegens wederpartij op zich heeft genomen, tenzij wederpartij aantoont dat het niet of niet tijdig nakomen door die derde te wijten is aan overmacht van die derde en van de desbetreffende partij in redelijkheid niet kan worden verlangd dat deze in dat geval haar producten of diensten van een ander dan die derde betrekt. Onder “overmacht van een derde” wordt niet verstaan contractuele uitbreidingen van dit begrip ten opzichte van hetgeen hieronder naar verkeersopvatting valt.

Artikel 15 Overdracht van rechten en verplichtingen

1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CH is het de wederpartij niet toegestaan de overeenkomst of zijn verplichtingen daaruit over te dragen aan derden, of door derden te doen uitvoeren. De wederpartij blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor door derden in verband met de opdracht verrichte handelingen en leveringen.
2 De vorderingen van de wederpartij op CH zijn niet voor overdracht of verpanding vatbaar.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en rechtsmacht

1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG/Weens koopverdrag) is uitgesloten.
2 Alle geschillen tussen CH en de wederpartij zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch onverminderd het recht van CH om de wederpartij te dagvaarden voor de bevoegde rechter van diens woonplaats of plaats van vestiging.