Algemene Voorwaarden-R

Maakt werk van maatwerk

Algemene Voorwaarden

 Algemene Aanbestedingsvoorwaarden Cornelis Real Estate B.V. d.d. 11 juli 2022 1 

 ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN Cornelis Huygens Real Estate B.V. d.d. 11 juli 2022 

Op alle overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) voor zover daarvan hieronder, dan wel in de aannemingsovereenkomst, opdrachtbevestiging, het bestek en/of de technische omschrijving niet wordt afgeweken. 

Hoofdstuk I: Algemeen 

Paragraaf 1: Aanduidingen, begripsbepalingen 

1.4 In afwijking van paragraaf 1 lid 4 van de UAV 2012 geldt: 

Indien aan de totstandkoming van de overeenkomst geen aanbesteding is voorafgegaan, wordt voor de toepassing van paragraaf 2, tweede lid, paragraaf 6, elfde en dertiende lid en paragraaf 49, tweede lid, in plaats van ‘de dag van aanbesteding’ gelezen ‘de dag van de schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtgever’.” 

Paragraaf 2: Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige bepalingen 

2.2 In afwijking van paragraaf 2 lid 2 van de UAV 2012 geldt: “Tot het bestek behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, 

 1. a) De wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, waaronder het bouwbesluit en de voorschriften van de omgevingsvergunning, alsmede de voorschriften van openbare diensten en andere nutsbedrijven; 
 2. b) De op het werk van toepassing verklaarde technische normvoorschriften zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding of datum opdrachtbevestiging door opdrachtgever luiden. 
 3. c) Het bouwkeur, het attest en het kenmerkenblad, elke uitgegeven door de Stichting Ratiobouw te Rotterdam, betrekking hebbend op de in het bestek voorgeschreven systemen, producten of werkwijzen; 
 4. d) Het certificaat en het modelblad uitgegeven door de Stichting KOMO te ’s-Gravenhage betrekking hebbend op de in het bestek voorgeschreven systemen, producten of werkwijzen; 
 5. e) De kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen welke door Kiwa bindend zijn verklaard als grondslag voor de afgifte van KOMO-certificaten of KOMO-attesten met certificaat betrekking hebbende op de in het bestek voorgeschreven systemen, producten of werkwijzen; 
 6. f) De kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door certificatie-instellingen, erkent door de Raad voor Certificatie, zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van certificaten, attesten of attesten met certificaat, betrekking hebbende op de in het bestek voorgeschreven systemen, producten of werkwijzen; 
 7. g) Alle ontwerp-, gebruiks- en verwerkingsvoorschriften van fabrikanten c.q. leveranciers.” 

2.4 In afwijking van paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 geldt: Algemene Aanbestedingsvoorwaarden Cornelis Real Estate B.V. d.d. 11 juli 2022 2 

“Indien onderdelen van het bestek onderling tegenstrijdig zijn, wordt, tenzij een andere bedoeling uit het bestek voortvloeit, de rangorde daarvan bepaald aan de hand van de volgende regels: 

 1. a) De overeenkomst; 
 2. b) Een nieuw geschreven of getekend document gaat voor een oud geschreven of getekend document; 
 3. c) De beschrijving gaat voor een tekening; bij verschil tussen de beschrijving en een tekening dient de vorm aangehouden te worden die het meest van de aannemer eist; 
 4. d) Een bijzondere regeling gaat voor een algemene regeling; 

met dien verstande dat regel a voor de regels b en c gaat en regel b gaat voor regel c.” 

2.5 In afwijking van paragraaf 2 lid 5 van de UAV 2012 geldt: 

“De aannemer heeft de verplichting om de directie te waarschuwen en/of schriftelijk op de hoogte te stellen in geval van een klaarblijkelijke tegenstrijdigheid tussen onderdelen van het bestek, waarna door de directie zal worden aangegeven welke voorschriften dienen te worden toegepast.” 

Hoofdstuk II: Vertegenwoordiging van partijen 

Paragraaf 3: De Directie 

3.3 Aanvullend op paragraaf 3 lid 3 van de UAV 2012 geldt: 

“Het verslag van de bouwvergadering geldt tevens als schriftelijke mededeling.” 

Hoofdstuk III: Algemene verplichtingen van partijen 

Paragraaf 5: Verplichtingen van de opdrachtgever 

5.6 In afwijking van paragraaf 5 lid 6 van de UAV 2012 geldt: 

“Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan het werk stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van het werk, welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen, niet worden verrekend als meer werk.” 

Paragraaf 6: Verplichtingen van de aannemer 

6.2. Aanvullend op paragraaf 6 lid 2 geldt: 

“Het toezicht van directie op de uitvoering van het werk en op de naleving van de overeenkomst ontheft de aannemer niet van zijn verplichting het werk volgens bestek en tekeningen en naar de eisen van goed en deugdelijk werk uit te voeren.” 

6.13 In afwijking op paragraaf 6 lid 13 geldt: 

“De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege, die na de dag van aanbesteding in werking treden, komen voor rekening van aannemer, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aannemer die gevolgen op de dag van ondertekening de aannemingsovereenkomst niet had kunnen voorzien.” Algemene Aanbestedingsvoorwaarden Cornelis Real Estate B.V. d.d. 11 juli 2022 3 

6.14 Aanvullend op paragraaf 6 lid 14 geldt: 

“De aannemer zal in geen geval werk uitvoeren overeenkomstig tekeningen, die mede gelet op zijn garantieverplichtingen, zijn volledige instemming niet hebben. Hij zal daartoe alle tekeningen controleren en tijdig bij de directie melding maken van getekende constructies en/of details, die zijn instemming niet hebben. De melding zal zijn vergezeld van een schetsmatig getekend voorstel voor een naar de mening van de aannemer juiste constructie en/of detail. De aannemer is aansprakelijk voor alle consequenties van door hem voorgestelde wijzigingen, ook voor die welke pas bij de uitvoering blijken.” 

Aanvullend op paragraaf 6 gelden de navolgende leden 31 t/m 36: 

6.31 Alle kleine leveringen en werkzaamheden binnen het kader van het bestek, die naar het oordeel van de directie noodzakelijk zijn, ook al zijn ze niet nader omschreven, behoren tot de verplichtingen van de aannemer. 

6.32 De aannemer dient zich voor de aanvang van de werkzaamheden op de hoogte te stellen van de belendingen. In voorkomend geval dient de aannemer de staat waarin de belendingen verkeren op te nemen en deze door middag van foto’s en tekst door een beëdigd makelaar, taxateur of expertisebureau in een rapport vast te laten leggen, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen. Dit rapport wordt aan de opdrachtgever verstrekt. Voorts dient de aannemer de eigenaren en rechthebbenden van de belendende percelen voor de aanvang van de werkzaamheden op voldoende wijze in kennis te stellen van het voornemen tot opneming en van de uit te voeren werken en voor zover nodig met hen in overleg te treden voor het treffen van eventuele voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van schade. Dit ontheft de aannemer niet van zijn aansprakelijkheid voor eventuele schade, als gevolg van de uitvoering van het werk, aan deze opgenomen belendingen of andere percelen in de nabijheid van het werk. Voorts zal de aannemer tegenover de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enig ander recht kunnen doen gelden voor vertraging of verandering van werken, ontstaan door geschillen tussen de aannemer en de rechthebbenden van de belendende percelen. 

6.33 Werkzaamheden zoals het opbreken en het weer herstellen van trottoirs, wegen e.d., het herstellen van beschadigingen en het verwijderen van bevuilingen, het ophogen van verzakkingen, het maken van tijdelijke inritten e.d. zijn geheel voor rekening van de aannemer en geschieden in overleg met en ter goedkeuring van de directie en /of plaatselijk Bouw- en Woningtoezicht. 

6.34 De aannemer is verplicht het werk en de terreinen regelmatig op te ruimen en opgeruimd te houden, afval, ook hetgeen afkomstig is van werken uitgevoerd door installateurs en derden, als bedoeld in § 32, regelmatig uit het werk en van de terreinen te verwijderen. Ter verzameling hiervan plaatst de aannemer containers. 

6.35 Indien de aannemer buiten de normale werktijden werkzaamheden op het werkterrein wenst te verrichten dient hij hiertoe tijdig een verzoek ter goedkeuring in bij de directie. 

6.36 De aannemer ziet onvoorwaardelijk af van zijn recht op retentie en draagt er zorg voor dat ook zijn onderaannemers afzien van retentie. Algemene Aanbestedingsvoorwaarden Cornelis Real Estate B.V. d.d. 11 juli 2022 4 

 1. 9.10 De aannemer dient alle onderdelen van het voltooide werk, alsmede het werkterrein in de meeste ruime zin schoon op te leveren. Dit houdt onder meer in dat: 

Hoofdstuk IV: Aanvang, uitvoeringsduur, oplevering 

Paragraaf 7: Datum van aanvang 

7.1 In afwijking op paragraaf 7 lid 1 geldt: 

“Als datum van aanvang van het werk zal worden aangemerkt de datum die daarvoor in de aannemingsovereenkomst is aangewezen. De aannemer zal het werk na aanvang onafgebroken voortzetten.” 

7.2 Aanvullend op paragraaf 7 lid 2 geldt: 

“In dat geval geldt de toegestane datum als datum van aanvang.” 

Paragraaf 9: Opneming en goedkeuring 

9.2 Aanvullend op paragraaf 9 lid 2 geldt: 

“Indien de opname in fasen of delen geschiedt is de opname pas voltooid nadat het laatste onderdeel is opgenomen, pas dan vangt de in het derde lid bedoelde termijn aan. De opname van het laatste onderdeel wordt door de aannemer aan de directie als zodanig schriftelijk aangevraagd conform het in het eerste lid bepaalde.” 

Aanvullend op paragraaf 9 gelden de navolgende leden 10 t/m 12: 

 1. a) Het werk en de terreinen vrij van bouwafval en andere verontreinigingen dienen te zijn. Dit geldt ook voor bouwafval en verontreinigingen afkomstig van werken uitgevoerd door installateurs en derden; 
 2. b) Waar tapijt is aangebracht dient dit schoon gestofzuigd te zijn; 
 3. c) Alle aan het oog onttrokken ruimten onder vloeren, boven verlaagde plafonds, kanalen, kabelgoten, kokers, putten, afvoeren, daken, dakgoten etc. dienen te zijn ontdaan van afval; 
 4. d) Het zandvlak egaal aangebracht dient zijn; 
 5. e) Ruiten, spiegels, tegelwerken, sanitair, keukens, radiatoren schoon en zonder krassen, ontdaan van plastic stickers, of resten daarvan, kalk- verf- mortelspatten en andere vlekken dienen te zijn; 
 6. f) Alle beglazing voor zover mogelijk aan beide zijden gewassen dienen te zijn; 
 7. g) Alle aluminium puien, gevelbeplating, stalen puien en deuren schoon en krasvrij dienen te zijn; 
 8. h) Beton- en andere gevelelementen als schoon/nieuwe werk dienen te zijn; 
 9. i) Al het hang- en sluitwerk gesmeerd en ontdaan van verf, specieresten en andere ongerechtigheden dienen te zijn; 

9.11 Onder afval wordt verstaan alles wat van de te verwerken bouwstoffen na de verwerking daarvan overblijft als onverwerkbaar voor het werk (zoals bijvoorbeeld puin, specieresten, haksel, krullenresten van betonstaal, resten van betimmering) alsmede verpakkingsmateriaal, afgekeurde materialen, vervuilde en overtollige grond. Algemene Aanbestedingsvoorwaarden Cornelis Real Estate B.V. d.d. 11 juli 2022 5 

 1. 10.4 De aannemer draagt bij de oplevering zorg voor de afgifte van: 

9.12 De ten gevolge van de uitvoering van het werk door de aannemer vervuilde eigendommen van de opdrachtgever, de directie en werken door installateurs en derden dient de aannemer eveneens schoon te maken. 

Paragraaf 10: Oplevering 

Aanvullend op paragraaf 10 gelden de navolgende leden 4 t/m 9: 

 1. a) De voltooiingsverklaringen, tegelijk met de oplevering van het werk; 
 2. b) De certificaten, attesten of attesten met certificaat voorzien van het keurmerk van de certificaatinstellingen die erkend zijn door de Raad voor de Certificatie, betrekking hebbende op de in het bestek voorgeschreven systeem, producten of werkwijzen; 
 3. c) De nader door de directie aan te wijzen gegevens ten behoeve van de projectinventarisatie; 
 4. d) Alle revisietekeningen van de tekeningen die in gevolge deze overeenkomst moeten worden gemaakt, uiterlijk drie maanden na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd; 
 5. e) De bedienings- en onderhoudsvoorschriften en de revisietekeningen van de technische installaties; hiervoor wordt verwezen naar het gestelde in de installatiebestekken. 

10.5 Alle kosten verbonden aan het vervaardigen van de bescheiden genoemd in het vierde lid onder a, b, c, d, en e zijn voor rekening van de aannemer. 

10.6 De revisiebescheiden moeten beantwoorden aan de door de directie gestelde richtlijnen en moeten voldoen aan de beschrijvingen vermeld in de desbetreffende bestekken. 

10.7 Indien dit wordt geëist door overheden of andere instanties en/of bedrijven is de aannemer verplicht tot het indienen van de nodige revisietekeningen van de installaties bij alle daarvoor in aanmerking komende instanties. 

10.8 Indien de aannemer in gebreke blijft wat de levering van de revisietekeningen betreft, kan de opdrachtgever overgaan tot het laten vervaardigen van deze tekeningen door derden op kosten van de aannemer; 

10.9 Indien tijdens de onderhoudsperiode, als bedoeld in paragraaf 11, wijzigingen in het werk aangebracht moeten worden, moeten deze door de aannemer alsnog op de revisietekeningen worden verwerkt. 

Paragraaf 11: Onderhoudstermijn 

11.1 Aanvullend op paragraaf 11 lid 1 geldt: 

“Voor het bouwkundig deel van het werk geldt tenminste een onderhoudsperiode van zes maanden en voor het installatiedeel een onderhoudsperiode van twaalf maanden waarin in ieder geval een stookseizoen in zit. Dezelfde bepalingen die tijdens de uitvoering van het werk gelden, zijn ook op de onderhoudsperiode van toepassing.” 

11.3 Aanvullend op paragraaf 11 lid 3 geldt: Algemene Aanbestedingsvoorwaarden Cornelis Real Estate B.V. d.d. 11 juli 2022 6 

“Voldoet de aannemer niet of op onvoldoende wijze (zulks ter beoordeling van de directie) aan de orders hem aangaande het onderhoud gegeven, dan geschieden de werkzaamheden vanwege de directie, doch voor rekening van de aannemer onverminderd zijn aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook. De kosten van de werkzaamheden zullen op de onderhoudstermijn in mindering worden gebracht c.q. op de bankgarantie worden verhaald.” 

Aanvullend op paragraaf 11 gelden de navolgende leden 7 en 8: 

11.7 Indien tijdens de onderhoudsperiode naar het oordeel van de opdrachtgever belangrijke gebreken optreden of belangrijke onderdelen moeten worden vervangen zal na hernieuwde oplevering overeenkomstig de bepalingen van § 10 de overeengekomen onderhoudsperiode opnieuw beginnen, tenzij alsnog een kortere periode wordt overeengekomen. 

11.8 Wanneer de door de directie gestelde termijn voor het herstellen van gebreken en schade, zoals bedoeld in de leden twee en vier, de einddatum van de hierboven genoemde onderhoudsperiode overschrijdt, zal de onderhoudsperiode met deze overschrijding worden verlengd. 

Paragraaf 12: Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering 

12.1 In afwijking tot paragraaf 12 lid 1 geldt: 

“Na de dag, waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10, eerste of tweede lid, als opgeleverd wordt beschouwd, blijft de aannemer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.” 

Hoofdstuk VI Werkterrein, reclame 

Paragraaf 15: Werkterrein 

Aanvullend op paragraaf 15 gelden de navolgende leden 5 t/m 12: 

15.5 De opdrachtgever sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele bodemverontreiniging veroorzaakt tijdens de uitvoering van de bouw en de aannemer zal de schade vergoeden die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van een dergelijke verontreiniging. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever ter zake voor aanspraken van derden. 

15.6 De aannemer verklaart de bodemgesteldheid van het werkterrein en de invloed daarop van naburige terreinen te kennen, met name voor wat betreft de aard van de ondergrond, het moeten toepassen van bronbemaling en de aanwezigheid van obstakels. 

15.7 De aannemer verklaart de (overheids-)voorwaarden, voor zover van toepassing op de aannemer, waaronder het onderhavige werkterrein is geleverd en voor zover deze voorwaarden bepalingen inhouden, welke betrekking hebben op de uitvoering van het werk, te kennen alsmede zich tegenover de opdrachtgever te verbinden deze bepalingen te zullen nakomen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer. Indien de aannemer de gemelde bepalingen niet of niet tijdig nakomt, is hij verplicht de hieruit Algemene Aanbestedingsvoorwaarden Cornelis Real Estate B.V. d.d. 11 juli 2022 7 

voortvloeiende kosten en/of schade voor de opdrachtgever aan de laatstgenoemde te vergoeden. 

15.8 De in het bestek gegeven afmetingen en de gegevens, welke betrekking hebben op het werkterrein, worden de aannemer slechts ter algemene oriëntatie meegedeeld. Aan de dag tredende verschillen ten opzichte van de in het bestek omschreven toestand worden niet verrekend en geven aan de aannemer geen recht op schadevergoeding, noch op wijzigingen van de bepalingen van het bestek, tenzij de afwijking van zodanige aard is dat de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet voor zijn rekening dienen te komen. 

15.9 Het werkterrein wordt in de staat waar het zich bevindt op de dag van de ondertekening van de aannemingsovereenkomst ter beschikking gesteld. Alvorens het werkterrein in gebruik te nemen, dient de aannemer zich te vergewissen van: 

a. het huidige en het toekomstige beloop van leidingen, kabels, bemalingen e.d.; 

b. de staat, situering en hoogteligging van het werkterrein; 

c. de laad- en losplaatsen en de toegangsmogelijkheden tot het werkterrein. 

Tevens dient de aannemer tijdig overleg met alle daarvoor in aanmerking komende instanties en/of bedrijven voor wat betreft de terreingegevens aan te vangen en maatregelen te treffen ter verzekering van een ongestoorde voortgang. 

15.10 De kosten van het naleven van de in het zevende lid bedoelde voorwaarden van overheidswege en die van de te treffen voorzieningen, ook die van het omleggen van leidingen en kabels, die in overleg met en ter goedkeuring van alle daarvoor in aanmerking komende instanties en/of bedrijven, zijn voor rekening van de aannemer. 

15.11 Alvorens met de werkzaamheden aan te vangen dient de aannemer een terreininrichtingsplan ter goedkeuring in bij de directie, waar hij op aan geeft welke gedeelten van het werkterrein hij in gebruik wil nemen als opslagplaatsen en voor de plaatsing van keten en loodsen, hulpwerken en andere hulpmiddelen. Uitsluitend in overleg met en na toestemming van de directie kunnen in het gedeeltelijke gerede gebouw ruimten voor opslag in gebruik worden genomen. Voorts dient de aannemer een gebruiks-, een bouwveiligheids- en een kwaliteitsplan ter goedkeuring in bij de directie. 

15.12 Na gebruik en uiterlijk bij oplevering moet het werkterrein naar genoegen van de directie zoveel mogelijk weder in de oorspronkelijke toestand worden opgeleverd. 

Paragraaf 16: Afsluiting en reclame 

16.1 In afwijking tot paragraaf 16 lid 1 geldt: 

“De wijze van bewaking en afscheiding van het werk zal aan de aannemer worden overgelaten. Hij blijft evenwel aansprakelijk voor het werk, constructies, hulpwerken, materialen en al datgene wat ten behoeve van het werk aanwezig is.” 

Aanvullend op paragraaf 16 geldt het navolgende lid 4: 

16.4 Voor het verstrekken van inlichtingen, het geven van publiciteit, het maken van en het medewerking verlenen aan het maken van publicaties, foto’s, films, video-opnamen e.d. inzake het werk is toestemming van de opdrachtgever vereist. Algemene Aanbestedingsvoorwaarden Cornelis Real Estate B.V. d.d. 11 juli 2022 8 

Hoofdstuk VII: Bouwstoffen 

Paragraaf 17: Verwerking van bouwstoffen 

17.3 In afwijking tot paragraaf 17 lid 3 geldt: 

“De directie kan verlangen, dat goedgekeurde bouwstoffen ook nadat zij zijn verwerkt alsnog worden vervangen, indien daaraan na de keuring nog gebreken worden geconstateerd. Deze vervanging geschiedt voor rekening van de aannemer.” 

Paragraaf 22: Garantie voor een onderdeel 

22.2 In afwijking tot paragraaf 22 lid 2 geldt: 

Voor de onderdelen waarvoor in het aanvullende zevende lid van deze paragraaf, of indien aanvullend in het bestek, is vermeld dat één of meer onderdelen van het werk moeten worden gegarandeerd, zal de aannemer op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk de tijdens de garantieperiode optredende gebreken voor zijn rekening herstellen Wanneer de aannemer bij het zich voordoen van enige tekortkoming aan het werk of aan een onderdeel daarvan binnen de garantieperiode niet binnen een door de opdrachtgever te stellen redelijke termijn zijn verplichtingen nakomt, is de opdrachtgever gerechtigd om, op kosten van de aannemer, datgene te laten verrichten wat door de aannemer verplicht is.” 

22.4 In afwijking tot paragraaf 22 lid 4 geldt: 

“Een op grond van deze paragraaf overeengekomen garantie geldt vanaf de oplevering van het werk gedurende de in het zevende lid of in het bestek genoemde periode. Deze garanties gelden voor de opdrachtgever en diens rechtsopvolger(s).” 

Aanvullend op paragraaf 22 gelden de navolgende leden 5 t/m 7: 

22.5 Door herstel of vervanging van gegarandeerde onderdelen van het werk tijdens de garantieperiode, treedt de garantieperiode voor dat onderdeel opnieuw in werking. 

22.6 Indien de aannemer de aanwezigheid van een door de opdrachtgever gestelde tekortkoming betwist, kan hij verzoeken dat een in gemeenschappelijk overleg te bepalen onafhankelijke deskundige zich hierover zou uitspreken. Indien opdrachtgever in het gelijk wordt gesteld komen de kosten van deze deskundige voor rekening van de aannemer. 

22.7 De aannemer garandeert in ieder geval zonder bijzondere onderhoudsvoorschriften: 

- Gedurende tien jaar dat de fundering, de gewapend betonwerken en ongewapend betonwerken geen gebreken vertonen; 

- Gedurende tien jaar dat de prefab betononderdelen: 

- geen vlekken en roestvorming door wapening en roestvorming in de gesteenten vertonen; 

- geen afschilfering en esthetisch onaanvaardbare craquelé-vorming vertonen; 

- juist bevestigd en verankerd zijn; 

- Gedurende 10 jaar, dat de isolatie aan de in het bestek daar gestelde eisen zal voldoen; 

- Gedurende 10 jaar, dat de kelderwand doorvoeringen blijvend waterdicht zijn, voor zover deze doorvoeringen onder het definitieve maaiveld liggen; 

Algemene Aanbestedingsvoorwaarden Cornelis Real Estate B.V. d.d. 11 juli 2022 9 

- Gedurende zes jaar, dat de moffellagen op verzinkt staal en aluminium: 

- goed hechten op de ondergrond; 

- de ondergrond goed beschermen tegen weersinvloeden; 

- geen vlaksvorming of scheuren vertonen; 

- geen ontoelaatbare verkleuring of craquelé vertonen; 

- Gedurende zes jaar, dat vloer- en wandtegels: 

- niet loskomen van de ondergrond; 

- niet scheuren; 

- geen scheurtjes in de glazuurlaag vertonen; 

- Gedurende zes jaar, dat stukadoorswerken en spuitpleisterlagen niet loslaten, scheuren of afschilferen; 

- Gedurende zes jaar, dat voegwerk niet loslaat, afschilfert of scheurt; 

- Gedurende zes jaar, dat vocht in de fundering niet optrekt, tot aan de bovenkant van de begane grondvloer; 

- Gedurende zes jaar, dat de vloerconstructie van natte cellen en technische ruimten niet lekken en de wandconstructie van deze ruimten geen vochtdoorslag vertonen; 

- Gedurende drie jaar, dat zandcement-/anhydriet dekvloeren: 

- geen scheuren vertonen; 

- niet loslaten van de ondergrond; 

- hun samenhang en drukvastheid behouden; 

- Gedurende één jaar, dat deuren niet meer kromtrekken dan volgens de normen van de Nederlandse Deurfabrikanten; 

- Gedurende één jaar, dat hang- en sluitwerk inclusief rol- en schuifmechanismen, tochtstrippen en/of borstels, brievenbussen, postkasten, soortgelijke materialen en de bevestigingsmiddelen geen overmatige slijtage en corrosie vertonen; 

- Gedurende één jaar, dat tourniquets deugdelijk en goed functioneren. 

Gevel: 

- Gedurende tien jaar, dat natuursteengevelelementen: 

- geen ontoelaatbare verkleuringen en scheuren vertonen; 

- solide verankerd en gehecht zijn; 

- Gedurende tien jaar, dat de buitenmuren en andere gevelelementen met inbegrip van moffelwerk en door deze werken gevoerde leidingen, voor wat betreft materialen, constructies, profielen, dichtingen en bevestigingsmiddelen: 

- hun werking en hoedanigheid zullen behouden; 

- geen verkleuringen en barstvorming vertonen; 

- geen (constructie) gebreken gaan vertonen; 

- wind- en waterdicht en vochtbestendig blijven; 

- geen hinderlijke bijverschijnselen optreden, zoals scheuren, piepen, kraken en fluiten etc.; 

- Gedurende zes jaar, dat het gevelmetselwerk (specie- en voegwerk) weerbestendig is. 

- Gedurende zes jaar, dat de neopreen kaders en dergelijke waterdicht, voldoende mechanisch sterk en weerbestendig blijven; 

Glas: 

- Gedurende tien jaar, dat beglazing 

- zijn fysische/isolaerende waarde behoudt; 

- geen vochtdoorslag, afschilfering, vlekken vertoont; 

Algemene Aanbestedingsvoorwaarden Cornelis Real Estate B.V. d.d. 11 juli 2022 10 

- doorzichtig blijft bij normaal gebruik; 

- niet van kleur verandert; 

- Gedurende tien jaar tegen het optreden van thermische breuk in buitenbeglazing; 

- Gedurende tien jaar, dat geen enkele vermindering van doorzicht door condensatie, filmvorming, of stofvorming tussen de ruiten van de dubbele/triple beglazing zal ontstaan; 

- Voorts dat bij constatering van gebreken gedurende de eerste vijf jaar van de garantieperiode het nieuwe glas wordt geleverd en geplaatst en bij constatering van gebreken gedurende de daaropvolgende vijf jaar alleen het nieuwe glas wordt geleverd. 

Schilderwerk: 

- Gedurende drie jaar, dat het dekkende schilderwerk 

- onderhoudsvrij is; 

- geen ontoelaatbare verkleuring vertoont; 

- Gedurende twee jaar, dat het transparante schilderwerk onderhoudsvrij is. 

Daken: 

- Gedurende tien jaar, dat de totale dakafwerking, bestaande uit dakbedekkingen, randafwerkingen etc. met inbegrip dat aansluitingen aan onderdelen in of aan deze dakbedekkingen wind- en waterdicht zijn. 

Riolering: 

- Gedurende zes jaar, dat de kunststof rioleringsleidingen niet deformeren. 

- Gedurende zes jaar, dat de rioleringsleidingen: 

- waterdicht en stankvrij functioneren; 

- breukvast zijn en bestand zijn tegen aantasting van afvalwater en bodemzuren; 

Kitten: 

- Gedurende zes jaar, dat de kitvoegen: 

- wind- en waterdicht zijn; 

- goed hechten; 

- hun elasticiteit en plasticiteit behouden; 

- bestendig zijn tegen ultraviolette straling; 

Installaties: 

- Gedurende drie jaar, dat ventilatiesystemen luchtdicht en stankvrij functioneren. 

- Gedurende twee jaar voor de liftinstallatie inclusief liftdeuren; 

- Gedurende één jaar, dat alle installaties en installatieonderdelen inclusief meet- en regelapparatuur en motorisch draaiende delen goed functioneren. 

Hoofdstuk IX: Uitvoering 

Paragraaf 26: Algemeen tijdschema, werkplan 

26.7 Paragraaf 26 lid 7 is niet van toepassing. Algemene Aanbestedingsvoorwaarden Cornelis Real Estate B.V. d.d. 11 juli 2022 11 

Aanvullend op paragraaf 26 geldt het navolgende lid 8: 

26.8 De opdrachtgever c.q. de directie heeft het recht om, indien achterstanden worden geconstateerd van de aannemer, maatregelen te verlangen welke ertoe zullen leiden dat de achterstand wordt ingelopen. Indien de aannemer weigert dergelijke maatregelen te treffen, althans slechts bereid is tot het nemen van maatregelen welke zullen leiden tot piekvorming in de werkzaamheden in een latere fase van het bouwproces, dan is de opdrachtgever c.q. de directie gerechtigd, na eenmalige ingebrekestelling, op kosten van de aannemer, zodanige maatregelen te nemen als ten nutte van de goede voortgang van het werk dan door de opdrachtgever c.q. de directie dienstig wordt geoordeeld, waaronder mede te begrijpen het door een derde doen verrichten van werkzaamheden of doen voortzetten of voltooien van het werk. 

Paragraaf 29: Verschillen in afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen 

29.2 In afwijking tot paragraaf 29 lid 2 geldt: 

“Indien de in het bestek aangegeven afmetingen niet overeenkomen met die, voorkomende in de werkelijkheid, is de aannemer verplicht de door hem geconstateerde afwijking ter kennis te brengen van de directie, teneinde met deze overleg te plegen omtrent hetgeen moet geschieden om, gelet op de afwijking, het werk juist uit te voeren. De gebleken afwijking geeft, afgezien van de verrekening van meer en minder werk, welke uit het bestek mocht voortvloeien, de aannemer geen aanspraak op bijbetaling, indien die afwijking van zodanige aard is, dat de gevolgen daarvan redelijkerwijs voor zijn rekening dienen te komen.” 

29.3 In afwijking tot paragraaf 29 lid 3 geldt: 

Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de in het bestek aangeduide toestand anderzijds geven, afgezien van de verrekening van meer en minder werk, welke uit het bestek mocht voortvloeien, de aannemer geen aanspraak op bijbetaling, indien die verschillen van zodanige aard zijn, dat de gevolgen daarvan redelijkerwijs voor zijn rekening dienen te komen. Overigens draagt opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens voor zover de aannemer de eventuele onjuistheid van deze gegevens niet heeft kunnen of behoeven te bemerken. Het in dit lid bepaalde is ook van toepassing indien in het bestek geen toestand of gegevens zijn aangeduid, doch de tijdens de uitvoering blijkende toestand afwijkt van die welke de aannemer redelijkerwijs had mogen verwachten.” 

Aanvullend op paragraaf 29 geldt het navolgende lid 4: 

29.4 Kleine afwijkingen in de maatvoering binnen de hoofdmaten zullen de aannemer nimmer aanspraak geven op bijbetaling. Controle van maatvoering in het werk ten behoeve van de in de werkplaatsen te maken onderdelen behoort tot de verplichtingen van de aannemer. 

Paragraaf 31: Verband met andere werken 

31.2 Aanvullend op paragraaf 31 lid 2 geldt: “Op verzoek van de directie verleent de aannemer assistentie (o.a. beschikbaar stellen van Algemene Aanbestedingsvoorwaarden Cornelis Real Estate B.V. d.d. 11 juli 2022 12 

35.1 In afwijking tot paragraaf 35 lid 1 geldt: 

bedienend personeel van kranen, liften etc.) bij de uitvoering van werken door derden, zonder aanspraak te maken op vergoeding.” 

31.4 In afwijking tot paragraaf 31 lid 4 geldt: 

“De aannemer gedoogt dat bij de in het derde lid bedoelde werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van reeds gemaakt werk en gemaakte hulpwerken en van zijn op het werk aanwezige werktuigen en hulpmiddelen. Voor dit gebruik kan de aannemer geen aanspraak op bijbetaling doen gelden, tenzij van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. In verband met bovenbedoelde werkzaamheden is het de aannemer niet eerder toegestaan hulpmiddelen, werktuigen e.d. van het werk af te voeren dan na daartoe verkregen machtiging van de directie.” 

Aanvullend op paragraaf 31 gelden de navolgende leden 5 en 6: 

31.5 Alle nodige te verrichten bouwkundige leveringen en/of werkzaamheden genoemd in de omschrijvingen en bestekken van de in het derde lid bedoelde derden, zoals het maken van sparingen en betonopstortingen, het verrichten van hak-, frees-, breek-, metsel-, timmer-, graaf- en aanvullingswerken, zijn voor rekening van de aannemer. Aan deze bestekken, welke de aannemer ter informatie ontvangt, worden bijlagen toegevoegd, waarin bovengenoemde werkzaamheden worden gespecificeerd. 

31.6 De aannemer zal zich in nauwe samenwerking en in overleg met de directie belasten met en is geheel verantwoordelijk voor de algehele bouwkundige, constructieve en installatietechnische coördinatie van het totale werk, met inbegrip van de in het derde lid bedoelde, door derden uit te voeren werkzaamheden. 

Hoofdstuk X: Meer en minder werk 

Paragraaf 35: Verrekening van meer en minder werk 

“Verrekening van meer en minderwerk vindt uitsluitend plaats: 

 1. a. ingeval van door opdrachtgever schriftelijk aan aannemer in opdracht gegeven bestekswijzigingen; 
 2. b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van in het bestek of in de overeenkomst genoemde bedragen van de stelposten; 
 3. c. ingeval van afwijkingen op in het bestek of in de overeenkomst aangegeven verrekenbare hoeveelheden; 
 4. d. in de gevallen waarin verrekening als meer en minderwerk in de overeenkomst of in deze voorwaarden is voorgeschreven. Het bepaalde in artikel 36 lid 1a van deze voorwaarden is in deze gevallen van overeenkomstige toepassing. 

Aanspraken van de aannemer en de opdrachtgever op hetgeen overigens ter zake van de overeenkomst verschuldigd is blijven onverlet” 

35.4 In afwijking tot paragraaf 35 lid 4 geldt: “Indien omtrent wijze en tijdstip van de verrekening van het minder werk niets is overeengekomen geschiedt verrekening ineens bij de eerstvolgende termijn(en). In geval van Algemene Aanbestedingsvoorwaarden Cornelis Real Estate B.V. d.d. 11 juli 2022 13 

minder werk heeft de aannemer geen recht op vergoeding van algemene kosten en/of winst en risico.” 

35.5 Paragraaf 35 lid 5 is niet van toepassing 

35.6 Paragraaf 35 lid 6 is niet van toepassing 

Aanvullend op paragraaf 35 gelden de navolgende leden 7 t/m 9: 

35.7 De aannemer dient het door hem gesignaleerde meer en/of minder werk binnen één week na verstrekking van de betreffende tekeningen en/of aanwijzingen schriftelijk aan de directie te melden middels een definitieve prijsopgave. 

35.8 Meer en minder werk wordt alleen verrekend na schriftelijke opdracht van de opdrachtgever. De aannemer heeft geen recht op verrekening van meer werk, waarvan de prijs- en betalingscondities niet schriftelijk zijn overeengekomen en de uitvoering niet schriftelijk is opgedragen. 

Mondelinge opdrachten, welke niet gevolgd worden door een schriftelijke opdracht, alsook stilzwijgend toegestane afwijkingen van tekeningen en/of bestek, hoeven derhalve niet als meer werk geaccepteerd te worden. 

Aantekeningen in het dagboek zullen niet als schriftelijke opdracht worden aangemerkt. 

35.9 Uit eventueel door de aannemer voor te stellen andere constructie- en/of uitvoeringswijzen met de daaruit voortvloeiende aanpassing van andere werken en werkzaamheden, waarvan de beslissing bij de directie berust, kunnen in geen geval rechten worden ontleend voor het in rekening brengen van meer werk. 

Paragraaf 36: Bestekswijzigingen 

36.1 In afwijking tot paragraaf 36 lid 1 geldt: 

Onder bestekswijzigingen worden verstaan schriftelijk door opdrachtgever bevestigde wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk”. 

36.1a In afwijking tot paragraaf 36 lid 1a geldt: 

“In geval van door de opdrachtgever gewenste bestekswijzigingen kan de aannemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig, voorafgaand aan de uitvoering, heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging én de opdrachtgever hiervoor een schriftelijke opdracht heeft verstrekt.” 

36.3 Het volgende deel van paragraaf 36 lid 3 is niet van toepassing: 

“..mits dientengevolge de totalen van de bijbetalingen en inhoudingen elk niet meer bedragen dan 15% van de aannemingssom dan wel het saldo van die bijbetalingen en inhoudingen niet meer bedraagt dan 10% van de aannemingssom.” 

36.5 Het volgende deel van paragraaf 36 lid 5 is niet van toepassing: 

“De aannemer kan genoegen nemen met een overeenkomstige aantekening in het dagboek, het weekrapport of het verslag van de bouwvergadering, welke dan als schriftelijke opdracht Algemene Aanbestedingsvoorwaarden Cornelis Real Estate B.V. d.d. 11 juli 2022 14 

zal worden aangemerkt. Het gemis van een schriftelijke opdracht of van een aantekening in het dagboek of weekrapport laat de aanspraken van de aannemer en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet.” 

Paragraaf 37: Stelposten 

37.3 In afwijking tot paragraaf 37 lid 3 geldt: 

“De ten laste van de bedragen van de stelposten te brengen uitgaven voor bouwstoffen zijn uitsluitend samengesteld uit netto bedragen. De aannemersvergoeding over stelposten, zoals gedefinieerd in het bestek en de kosten op de bouwplaats voor algemene inrichting, verzorging en uitvoering worden niet afzonderlijk verrekend, maar worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.” 

37.6 Paragraaf 37 lid 6 is niet van toepassing. 

37.8 In afwijking tot paragraaf 37 lid 8 geldt: 

“De ten laste van de bedragen van de stelposten te brengen uitgaven die betrekking hebben op de verrichting van werkzaamheden zijn uitsluitend samengesteld uit netto bedragen. De aannemersvergoeding over stelposten, zoals gedefinieerd in het bestek en de kosten op de bouwplaats voor algemene inrichting, verzorging en uitvoering worden niet afzonderlijk verrekend, maar worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.” 

37.10 Paragraaf 37 lid 10 onder b is niet van toepassing. 

Paragraaf 38. Hoeveelheden 

38.2 In afwijking tot paragraaf 38 lid 2 geldt: 

` “Onder geschatte hoeveelheden worden verstaan de met de toevoeging ‘naar schatting’, ‘ongeveer’ of dergelijke aanduidingen in het bestek genoemde hoeveelheden. Afwijkingen van geschatte hoeveelheden worden niet verrekend.” 

38.3 In aanvulling op paragraaf 38 lid 3 geldt: 

“Indien op bestektekeningen, overzichtsbladen et cetera hoeveelheden, aantallen e.d. staan vermeld, zijn deze slechts informatief, de aannemer dient de aantallen op hun juistheid te controleren en kan geen rechten ontlenen aan eventueel onjuist aangegeven hoeveelheden en aantallen.” 

In aanvulling op paragraaf 38 geldt het navolgende lid 6 

38.6 De in een eventuele gespecificeerde begroting van de aannemer verwerkte hoeveelheden zullen, ook indien deze hoeveelheden door de directie zijn aanvaard, later niet meer voor verrekening in aanmerking kunnen komen, tenzij zulks uitdrukkelijk elders in het bestek is bepaald. 

Hoofdstuk XI: Betaling, omzetbelasting, kortingen, verpanding 

Paragraaf 40: Betaling Algemene Aanbestedingsvoorwaarden Cornelis Real Estate B.V. d.d. 11 juli 2022 15 

40.3 In afwijking tot paragraaf 40 lid 3 geldt: 

“Bij de opneming als bedoeld in het tweede lid, wordt per onderdeel van het werk in een vorderingenstaat aangegeven voor hoever dat onderdeel gereed is. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde van nog niet verwerkte bouwstoffen. Bij het vaststellen van de betalingstermijnen wordt geen rekening gehouden met door de aannemer verrichte of te verrichten vooruitbetalingen aan diens onderaannemers, leveranciers, fabrikanten en dergelijke.” 

40.6 In afwijking tot paragraaf 40 lid 6 geldt: 

“Betaling van een termijn zal plaatsvinden, met inachtneming van het bepaalde in § 40a, zesde lid, einde maand plus dertig dagen nadat de factuur in goede orde bij de directie is binnengekomen. De factuur wordt geacht in goede orde bij de directie te zijn aangekomen indien de directie niet binnen zeven werkdagen na ontvangst van de factuur aan de aannemer heeft meegedeeld dat daaraan documenten ontbreken welke nodig zijn ter beoordeling van de juistheid van de factuur. Indien de directie tegen de inhoud van de factuur bezwaar heeft, stelt zij de aannemer onder opgave van redenen daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur, op de hoogte.” 

40.11 In afwijking tot paragraaf 40 lid 11 geldt: 

“Zo spoedig mogelijk na de oplevering van het werk, of, indien in het bestek een onderhoudstermijn is voorgeschreven, zo spoedig mogelijk na het verstrijken daarvan, wordt de eindafrekening van het werk tussen de aannemer en opdrachtgever vastgesteld. Hetgeen reeds is betaald wordt dan in mindering gebracht op hetgeen de aannemer volgens het eerste lid toekomt en het restant wordt hem einde maand plus 30 dagen nadat de factuur betreffende de eindafrekening in goede orde bij de directie is binnengekomen, door de opdrachtgever betaald. Indien de aannemer bij de eindafrekening een bedrag aan de opdrachtgever verschuldigd blijkt, is hij binnen vier weken tot betaling daarvan gehouden.” 

In aanvulling op paragraaf 40 gelden de navolgende leden 14 t/m 16: 

40.14 Een termijn wordt niet betaald indien blijkt dat het werk niet met kracht door de aannemer wordt voortgezet. Indien na goedkeuring, doch voor betaling van een termijn de aannemer naar het oordeel van de directie zijn verplichtingen onvoldoende of niet nakomt, kan het recht van de aannemer op betaling van die termijn alsnog worden opgeschort. 

40.15 De aannemer dient de door hem gecontracteerde onderaannemers, installateurs en leveranciers tijdig en naar behoren te betalen. 

Alvorens tot betaling van een termijn over te gaan kan de opdrachtgever van de aannemer of diens wettelijke vertegenwoordiger verlangen dat hij ten genoegen van de opdrachtgever aantoont dat onderaannemers, installateurs en leveranciers het hun op dat moment toekomende hebben ontvangen. 

40.16 De aannemer ziet onvoorwaardelijk af van zijn recht op retentie en draagt er zorg voor dat ook zijn onderaannemers afzien van retentie. 

Tevens geldt de navolgende paragraaf 40a: Wet ketenaansprakelijkheid Algemene Aanbestedingsvoorwaarden Cornelis Real Estate B.V. d.d. 11 juli 2022 16 

40a.1 De aannemer aanvaardt dat op hem alle verplichtingen, aansprakelijkheden en dergelijke krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid (Wet van 4 juni 1981. Stbl 1981 370) rusten en erkent, dat hij als uitvoerend bouwbedrijf, in relatie tot de onderaannemers, installateurs, leveranciers en dergelijke, als aannemer in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid moet worden aangemerkt. In die hoedanigheid: 

a. garandeert de aannemer dat hij al zijn verplichtingen uit hoofde van deze wet zowel ten aanzien van de ontvanger der directe belastingen als ten aanzien van de bedrijfsverenigingen zal voldoen en dat hij voorts met de onderaannemers, leveranciers, installateurs, et cetera zal sluiten de model-onderaannemingsovereenkomsten zoals deze door de NVOB de AVBB en ten aanzien van de Wet Ketenaansprakelijkheid worden gehanteerd. 

b. vrijwaart de aannemer de opdrachtgever voor alle aanspraken, welke derden, daaronder met name de belastingdienst en de bedrijfsverenigingen wegens het niet naleven door de aannemer van zijn verplichtingen in gevolge de overeenkomst dan wel in gevolge deze wet, tegenover de opdrachtgever geldend zou kunnen maken, inclusief op te leggen boeten en dergelijke; 

40a.2 De aannemer dient de opdrachtgever voor de aanvang van het werk te verstrekken overeenkomstig de waarheid en op wettige wijze verkregen: 

a. verklaringen van de belastingdienst omtrent betalingsgedrag over het afgelopen kalenderkwartaal van de aannemer en alle onderaannemers ter zake van het werk voor zover vallende onder de Wet Ketenaansprakelijkheid: 

b. verklaringen van de desbetreffende bedrijfsverenigingen omtrent het betalingsgedrag over het afgelopen kalenderkwartaal van de aannemer en alle onderaannemers ter zake van het werk voor zover vallende onder de Wet Ketenaansprakelijkheid; 

c. een opgave van het loonkostenbestandsdeel; 

d. een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel; 

e. een aparte G-rekening overeenkomst. 

40a.3 De aannemer dient op de eerste van elk kalenderkwartaal geactualiseerde verklaringen als onder paragraaf 40a lid 2 sub a, b en c bedoeld aan de opdrachtgever over te leggen. 

40a.4 Indien de verklaringen als bedoeld in de leden twee, onder a, b en c, en drie, naar het oordeel van de opdrachtgever niet in orde zijn, heeft de aannemer gedurende vijf werkdagen, na schriftelijke mededeling hiervan door de directie, de gelegenheid om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. 

40a.5 De aannemer staat ervoor in dat het loonkostenbestanddeel juist is bepaald. Zou om een of andere reden het loonkostenbestanddeel aangepast moeten worden, dan dient de aannemer de opdrachtgever hiervan terstond in kennis te stellen en – na goedkeuring van de opdrachtgever – de ter zake nodige maatregelen te treffen. De aannemer zal aan de opdrachtgever mededelen of, en zo ja, in hoeverre hij zelf lonen en salarissen uitbetaalt, die de bedragen te boven gaan, welke in de desbetreffende bedrijfstak gebruikelijk zijn. De aannemer verplicht zich ten aanzien van alle onderaannemers inzake het werk een onderzoek van dezelfde inhoud uit te voeren. Algemene Aanbestedingsvoorwaarden Cornelis Real Estate B.V. d.d. 11 juli 2022 17 

 1. 47.1 In afwijking van paragraaf 47 lid 1 t/m 5 van de UAV zal aannemer onder geen enkel beding aanspraken maken op bijbetaling op grond van kostenverhogende omstandigheden. 
 2. 49.1 In afwijking van paragraaf 49 lid 1 t/m 5 van de UAV zullen geschillen tussen partijen door de burgerlijk rechter worden beslist, tenzij partijen gezamenlijk overeenkomen dat de Raad voor Arbitrage van de Bouw geschillen tussen partijen kan beslissen. 

40a.6 De opdrachtgever zal van elke te betalen termijn eenzelfde percentage als overeenkomt met het percentage dat het loonkostenbestanddeel uitmaakt van de aannemingssom rechtstreeks overmaken op de aan de partijen volledig bekend zijn z.g. G-rekening van de aannemer als bedoel in de Wet Ketenaansprakelijkheid. 

40a.7 Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is de opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de hierboven bedoelde bedragen aan premies sociale verzekeringen en loonbelastingen van de aannemingssom in te houden en namens de aannemer rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging c.q. ontvanger der directe belastingen te voldoen. In gevallen als bedoeld in dit lid is de opdrachtgever door betaling aldus jegens de aannemer gekweten, voor zover het deze bedragen betreft. 

40a.8 De aannemer is verplicht al datgene te doen, ook in geval van onderaanneming wat door de directie wordt verlangd om haar in staat te stellen een doeltreffende controle van de nakoming door de aannemer van het in deze paragraaf gestelde uit te voeren. Hiertoe behoort ook het verlenen van alle door een – eventueel door de opdrachtgever aan te wijzen – registeraccountant gewenste medewerking aan bovenbedoelde controle, waaronder het verlenen van toegang tot de bedrijfsterreinen en gebouwen van de aannemer. De registeraccountant is bevoegd daartoe alle door hem nodig geachte boeken en bescheiden van de aannemer in te zien. De directie stelt de registeraccountant binnen vier weken na diens verzoek alle door hem gewenste bescheiden in door de directie gewaarmerkt afschrift ter hand. 

40a.9 Bij overtreding van een of meer van bovenstaande bepalingen zal de aannemer jegens de opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor inhouding, opschorting of compensatie vatbare boete verbeuren van € 50.000,= (vijftigduizend euro) per maand onverminderd het recht van de opdrachtgever op vergoeding van de kosten schade en interesten. 

Hoofdstuk XIV Kostenverhogende omstandigheden 

Paragraaf 47: Kostenverhogende omstandigheden 

Hoofdstuk XV: Vastleggen van toestand, beslechting van geschillen 

Paragraaf 49: Beslechting van geschillen 

Aanvullend geldt paragraaf 49a: Ontbinding voor de aanvang van het werk Algemene Aanbestedingsvoorwaarden Cornelis Real Estate B.V. d.d. 11 juli 2022 18 

49a.1 Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één van beide partijen schadevergoeding toekomt, wanneer voor de aanvang van werkzaamheden op de betreffende locatie, tussen partijen een geschil ontstaat omtrent de omvang van het werk, de hoogte van de overeengekomen prijs, de al dan niet verschuldigdheid van meer werk en/of enig ander wezenlijk onderdeel van de overeenkomst. 

Paragraaf 50: Voortzetting werk 

50.1 In afwijking paragraaf 50 lid 1 geldt: 

“De aannemer is gehouden, in afwachting van de totstandkoming van een uitspraak in een geschil, op vordering van de directie het werk volgens haar aanwijzingen voort te zetten, tenzij in kort geding anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien.”